Borsa Aksaray Aracılık Hizmetleri

Gerekli Evraklar Ticaret Sistemine Giriş


HAKKIMIZDA

1967 yılında kurulan Aksaray Ticaret Borsası, en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Aksaray’a hizmet etmekte, Türk tarımına yön veren önemli ürünlerin yetiştirilmesi ve dünyaya sunulmasında üzerine düşeni yerine getirmektedir. Aksaray Ticaret Borsasına bağlı iş adamlarımızın şehrimizde faaliyet gösteren 10 adet yem fabrikası, 23 adet süt ve süt ürünlerini işleyen bölgesel ve ulusal süt fabrikası, 3 adet de un fabrikası bulunmaktadır. Aksaray’da tarım, toplam istihdamın %80’ini sağlamaktadır ve bu oranla istihdamın lokomotifi konumundadır.

Aksaray 45 bin çiftçisi ile yılda yaklaşık 260 bin ton buğday, 250 bin ton arpa, 200 bin ton mısır silajı, 210 bin ton yonca, 1 milyon ton şeker pancarı, 320 bin ton süt, 16 bin ton kırmızı et üretmektedir. Bu ürünlerin yanı sıra kabak çekirdeği, yağlık ve eğlencelik ayçiçeği üretiminde de Aksaray, Türkiye’nin en önemli merkezlerindendir. Aksaray Ticaret Borsası işlem hacmi anlamında bölgesinde 7’nci, Türkiye’de ise 43’üncü sırada yer almaktadır. Hedefimiz bölgede 2’nci Türkiye genelinde ise ilk 20 borsa arasına girebilmektir.
Geleceğin Ticaret Anlayışı
BORSA AKSARAY, üyelerinin iş süreçlerini tüm aşamalarda destekler. İşlem Süreçlerinin ilk aşamalarından itibaren sağladığı güvenilir bilgi akışı ve yenilikçi çözümler ile piyasaların dönüşümünü destekler ve risk yönetimi hizmeti sunar.

Güven Merkezi
Borsa Aksaray İç kontrol, denetim, gözetim sistemi oluşturulmuş Türkiye hububat piyasalarının aktörlerinden biridir. İşlemlerin yedeklenmesi ve borsa bünyesinde bulunan bütün varlıkların rizikolara karşı sigorta yaptırmak dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

Takım Çalışması, Özgün, Rekabetçi, Yenilikçi
Borsa Aksaray bünyesinde çalışan donanımlı çalışma ekibimizin her biri ticaretinizi daha ileriye taşımaya odaklanır. Uzman personelimiz bu hedefi en verimli şekilde gerçekleştirmek için çalışır. Borsa Aksaray tüm işlemler için işletilen kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayan yenilikçi alt yapı desteği sunar.

Etkin İşleyen Piyasa Yapısı
Her gün serbest piyasa şartlarının işlediği en etkin ELÜS piyasasını sizlere sunar.


SIK SORULAN SORULAR

Ürün Senedi Nedir?

Ürün senedi: Ürünlerin mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden, lisanslı depo işleticisince nama veya emre düzenlenmiş, teminat olarak verilebilen, ciro edilebilen veya edilemeyen ve Lisanslı Depoculuk kanununda öngörülmeyen durumlarda Türk Ticaret Kanununda düzenlenen makbuz senedi hükümlerine tâbi olan kıymetli evraktır.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Nedir?

Elektronik Ürün senedi, Lisanslı depo işletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK) tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde oluşturulan elektronik kaydı ifade eder. Elektronik ürün senedi aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünün aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede mudiye geri verilmesini garanti eder. Lisanslı depo işletmeleri, elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemleri yürütmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından ilgili personeli için nitelikli elektronik sertifika alır. Aynı ürünü temsilen hem basılı hem de elektronik ürün senedi düzenlenemez. Bu maddeye göre düzenlenmiş ve iptal edilmemiş elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürününün tümü veya bir bölümü için başka bir elektronik ürün senedi düzenlenemez. Elektronik ürün senedi kayıt ve işlemlerinde gizlilik esastır. Elektronik kayıt kuruluşu ve ilgili taraflar, Elektronik Kayıt Kuralları çerçevesinde elektronik ürün senedine ilişkin kayıt ve bilgilere erişebilir, işlem yapabilir ve kamuya açabilir. Ancak Bakanlık veya diğer yetkili mercilerin talebi halinde, gizlide olsa bu kayıt ve bilgilerin yetkililere verilmesi zorunludur. Lisanslı depo işletmesi, aksi mevzuatta belirtilmedikçe, düzenlenen elektronik ürün senedini değiştiremez, devir veya iptal edemez.

Devir yetkisi, elektronik ürün senedi mudisine ya da yetki verdiği aracılara aittir. Ancak, borsada yapılan işlemlerle ilgili emirler aracılar tarafından yerine getirilir. Bakanlık, elektronik ürün senetlerinin alım satımının yalnızca borsada yapılmasını zorunlu kılabilir. Bu takdirde, devir yetkisi mudinin yetki verdiği aracılara aittir. Elektronik ürün senedi, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi değerlendirilmez.

Ürünlerin haczi, yetkili mercilerin talebi üzerine bu ürünleri temsil eden elektronik ürün senetlerinin haczi suretiyle olur. Bu işlemin, nasıl yapılacağı Elektronik Kayıt Kurallarında belirtilir. Talep üzerine, düzenlenen elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren matbu bir belge, sistem üzerinden lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye verilir. Bu belge, delil niteliğini haiz olup, ürün senedi özelliğini taşımaz ve bu senet gibi işlem görmez. Lisanslı depo işletmesi, Bakanlıkça onaylı ücret tarifesi çerçevesinde verdiği hizmetlerden doğan alacakları karşılığında depoda bulunan ürünler üzerinde hapis hakkına sahiptir. Bu hakkın ne şekilde kullanılacağı Elektronik Kayıt Kurallarında belirtilir. Ürünün son depolama tarihine kadar geri alınması gerektiği, aksi takdirde bu ürünü temsil eden elektronik ürün senetlerinin lisanslı depo işletmesince satılabileceği hususu, mudiye veya yetkili temsilcisine lisanslı depo işletmesi tarafından yazılı olarak azami depolama süresinden kırk beş gün önce bildirilir. Mudinin önceden onayının alınması durumunda, bu bildirim işlemi, sistem üzerinden mudinin kayıtlı elektronik adresine yapılır. Azami depolama süresinin sonunda geri alınmayan ürünleri temsil eden elektronik ürün senetleri, lisanslı depo işletmesince satılabilir. Bu durumda, ücret ve masraflar satış bedelinden düşülerek geri kalan tutar yedi iş günü içinde ilgiliye ödenir. Satış işleminin ne şekilde yapılacağı Elektronik Kayıt Kurallarında belirtilir. Depodan teslim edilen ürünü temsil eden elektronik ürün senedi, sistem üzerinden lisanslı depo işletmesince iptal edilir. Elektronik ürün senetleri ile bu senetlerle ilgili her türlü işlemlere yönelik kayıtlar elektronik kayıt kuruluşu tarafından on yıl müddetle saklanır.

ELÜS İşlem Piyasasının İşlevi Nedir?

Borsa Aksaray çiftçi, tüccar ve yatırımcıların fiyat değişim risklerini yönetebildikleri, ulusal çapta ELÜS alım satımını gerçekleştirebildikleri organize bir piyasadır. Borsa Aksaray Şeffaf işleyen yapısı, güvenilir teknik altyapısı ve üyelere uygun hizmetlerin sunulduğu güvenilir ve istikrarlı bir piyasadır.

ELÜS İşlem Piyasasında işlem yapmaya nasıl başlayabilirim?

Borsa Aksaray ELÜS İşlem Piyasasında ’da işlem yapabilmek için öncelikle aşağıda listelenen kuruluşlardan herhangi birinde yatırım hesabı açtırmalısınız.

MKK ÜYE KODU

MKK ÜYE ÜNVANI

ADB

ANADOLUBANK A.Ş.

ADY

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

DZY

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HLY

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TGB

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

MKK ÜYE KODU

MKK ÜYE ÜNVANI

TVB

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.

YKB

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

ZRY

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BMD

BİZİM MENKUL DEĞERLER

TİB

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Borsa Aksaray Üyelik Sözleşme Seti dokümanı çıktı alınıp doldurularak aşağıda belirtilen belgeler ile müracaat edilmelidir.

BORSA AKSARAY A.Ş. DE HESAP AÇMAK İÇİN GEREKLİ SÖZLEŞME VE BELGELER

TÜZEL KİŞİ
1. Borsa Aksaray Tarımsal Ürün ve Emtia Piyasaları ELÜS İşlem Piyasası Üyelik Seti
2. Ticaret Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge
3. Kuruluşun iletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, web sitesi, e-posta adresi, Cep telefonu), bağlı bulunduğu ticaret sicil memurluğu veya esnaf ve sanatkârlar Sicil memurluğu ve bununla ilgili sicil numaraları
4. Kuruluşu temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri veya vekâletnamelerin noter onaylı örnekleri
5. Vergi Levhası Fotokopisi
6. Kuruluşun gerçek kişi ortaklarının nüfus cüzdanı örneği ve nüfus müdürlüklerinden Veya e-devletten alınacak ikametgâh belgesi ile tüzel kişi ortaklarının kuruluşu ile İlgili Ticaret Sicil Gazetesi.

GERÇEK KİŞİ
1. Borsa Aksaray Tarımsal Ürün ve Emtia Piyasaları ELÜS İşlem Piyasası Üyelik Seti
2. İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, web sitesi, e-posta adresi, Cep telefonu)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. ÇKS Kayıt Belgesi (Çiftçi için)

ELÜS İşlem Piyasası Seans Saati

Borsa Aksaray ELÜS İşlem Piyasasında işlemler tek fiyat yöntemi esasına göre 10:00-13:30 arası gerçekleşmektedir.

ELÜS İşlem Piyasası işlem maliyetleri

BORSA AKSARAY ELÜS İŞLEM PİYASASI İŞLEM BEDELLERİ:
TAZMİN FONU BEDELİ: 0,0005 (On Binde Beş)
AKSARAY TİCARET BORSASI TESCİL ÜCRETİ : 0,0005 (On Binde Beş)
ARACILIK KOMİSYONU: 0,003 (Binde Üç)
İLETİŞİM

Adres

Aratol Bahçeli Mah. 157/ Ahmet Davutoğlu cd. 184/1 AKSARAY

E-mail

aksaraytb@tobb.org.tr

Telefon

0382 333 00 66

Faks

0382 215 74 49

Adresimiz